Disclaimer: SolVast .nl welke onderdeel is van SolVast Ontwikkeling BV. Hierna te noemen SolVast.nl.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de SolVast.nl. website te gebruiken. Door de SolVast.nl. website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de SolVast.nl. website.

De Voorwaarden zijn tevens opvraagbaar ten kantore van SolVast.nl en zullen op verzoek per e-mail  info@SolVast.nl  digitaal worden toegezonden. Alle informatie van SolVast.nl en alle geplaatste informatie van SolVast.nl mag niet gedupliceerd worden. Voor elke overtreding hiervan geld een boete van € 50.000,- per overtreding.

Toegestane gebruik SolVast.nl.

U dient zich als gebruiker van de SolVast.nl. website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Zorgwoning en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SolVast.nl., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van SolVast.nl., waarbij de website binnen de kaders van SolVast.nl. verschijnt) aan te brengen, indien SolVast.nl. daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@SolVast.nl  Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt SolVast.nl. zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.
Rechten van intellectuele eigendom SolVast.nl.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij SolVast.nl. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en SolVast.nl. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van SolVast.nl.
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van SolVast.nl. en/of haar leveranciers, behoudt SolVast.nl. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
Aansprakelijkheid en vrijwaring SolVast.nl.

SolVast.nl. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van SolVast.nl. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). SolVast.nl. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. SolVast.nl. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van SolVast.nl. worden aangeboden.
SolVast.nl. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SolVast.nl.
SolVast.nl. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. SolVast.nl. garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. SolVast.nl. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de zorginstelling). SolVast.nl. is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan SolVast.nl..
U vrijwaart SolVast.nl. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Privacy-policy

De SolVast.nl. website is eigendom van SolVast Ontwikkeling B.V. Voor SolVast.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan SolVast.nl. gegevens vastleggen in een bestand. SolVast.nl. gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van SolVast.nl. en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als SolVast.nl. hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van SolVast.nl. besluit zijn gegevens via SolVast.nl. aan derden te verstrekken, dan is SolVast.nl. op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan SolVast.nl. doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van SolVast.nl. SolVast.nl. gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen.

Uw rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@SolVast.nl  Uw gegevens noodzakelijk voor uw registratie, worden bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw registratie bij ons.

Beveiliging gegevens

SolVast.nl. wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij SolVast.nl. heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina’s van de SolVast.nl. website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van SolVast.nl. SolVast.nl. is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. U kunt een mail direct sturen hiervoor naar:info@SolVast.nl

Bezoekgegevens SolVast.nl.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat SolVast.nl. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
Wijzigingen

SolVast.nl. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.

Cookie Policy SolVast.nl.

SolVast.nl. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Cookies zijn niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond om cookies te verwijderen.

Ongevraagd toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan SolVast.nl. via e-mail of anderszins, zal SolVast.nl. gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en SolVast.nl. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart SolVast.nl. hierbij ter zake van alle schade en kosten die SolVast.nl. lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige

SolVast.nl. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen SolVast.nl. en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.