(Her)Ontwikkeling

(Her)Ontwikkeling

SolVast ontwikkelt binnenstedelijke woningbouwprojecten voor hoofdzakelijk private en institutionele beleggers. SolVast is een kennisintensieve vastgoedontwikkelaar en ontwikkelt voor eigen rekening en risico op aantrekkelijke, bovengemiddelde en bij voorkeur groene locaties. SolVast is goed op de hoogte van de eisen en wensen die toekomstige bewoners en beleggers stellen aan woningbouwprojecten. SolVast signaleert een groeiende behoefte aan (huur)woningen in het middensegment op goede locaties. Uiteraard ontwikkelt SolVast tevens grondgebonden woningen, zorgwoningen of appartementen voor starters en een bredere doelgroep.

SolVast heeft het “Vitaal Wonen concept” ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar toekomstbestendige woningen. SolVast stelt daarbij het wonen centraal en zorgt ervoor dat bewoners door aanvullende service- en zorgdiensten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. SolVast anticipeert met haar “Vitaal Wonen concept” maximaal op het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg door de overheid. Herontwikkelen en transformeren is voor veel bestaande gebouwen dé enige oplossing ter voorkoming van vaak langdurige leegstand. Veel gebouwen voldoen niet langer aan de gewenste functie(s). Of het nu gaat om commercieel gebruik of voldoen aan de technische eisen van deze tijd. Herontwikkeling en transformatie bieden dan nieuwe kansen en mogelijkheden, hoewel de uitdagingen vaak groter zijn dan bij nieuwbouw. SolVast heeft ervaring met transformaties en hergebruik van bestaand vastgoed en maakt met creativiteit en overtuigingskracht herontwikkelingsprojecten haalbaar.

Financiering

Financiering

Dat de vastgoedmarkt is veranderd is een feit. Het aantrekken van investeerders voor een projectfinanciering of het verkrijgen van een beleggingsfinanciering bij een bank maakt voor projectontwikkelaars en beleggers in toenemende mate onderdeel uit van de primaire bedrijfsvoering. De beschikbaarheid van financiering voor een project is niet meer vanzelfsprekend.

Solvast werkt samen met meerdere externe financiers, banken, aannemers, particuliere en institutionele beleggers. Per project worden de uitgangspunten bekeken en wordt met partners een passende financieringsstructuur bepaald. Door financiers en beleggers reeds vroegtijdig te betrekken bij de planvorming van nieuwe projecten, kunnen project-specifieke financieringsrisico’s worden geminimaliseerd en worden financieringsvoorwaarden geoptimaliseerd.

Acquisitie

Acquisitie

SolVast is concreet op zoek naar locaties of herontwikkelingsprojecten in de provincies: Noord- en Zuid Holland, Utrecht en de Brabantse stedenring. Voor SolVast geschikte locaties voldoen o.a. aan de volgende criteria:

 1. De locatie/het pand en de omgeving heeft een hoogwaardige en bij voorkeur een groen-stedelijke uitstraling;
 2. De locatie is gelegen in economisch sterke delen van steden/dorpen, waar de doelgroep voor (minimaal) het midden-huursegment ruim is vertegenwoordigd;
 3. Voorzieningen: bevinden zich in de directe nabijheid (max 1000 m) en dienen goed bereikbaar te zijn.
 4. Omvang: SolVast is op zoek naar locaties voor de realisatie van minimaal 20 tot 150 toekomstbestendige appartementen of grondgebonden woningen per locatie.

Wanneer u een locatie heeft hoor ik graag van u: v.corbey@solvast.nl

Advies

Advies

SolVast is als gedelegeerde ontwikkelaar of adviseur in te huren en geeft op portefeuille- en pandniveau advies over: vastgoed (portefeuille of pandniveau), (her)huisvesting, huurcontracten, technisch onderhoud, beheerplannen, investeringsbudgetten en het opzetten van een ontwikkel- of beheerorganisatie. Uiteraard is SolVast tevens bereid en in staat om namens uw organisatie locaties/grondposities of beleggingen te acquireren. SolVast levert de volgende adviesdiensten:

 • Vastgoed- en huisvestingsadvies voor een portefeuille of individueel pand
 • Het opstellen van een functioneel en/of technisch programma van eisen
 • Contractvorming met aannemers, adviseurs en gemeenten
 • Ontwikkelen en uitwerken van een creatief herontwikkelingsconcept
 • Renovatie, herbestemming en transformatie bestaand vastgoed
 • Technische begeleiding juridische, privaatrechtelijke en planologische procedures
 • Aanvragen (uitgebreide) omgevingsvergunning
 • Beoordeling of advies bestaande en nieuwe huurcontracten
 • Technische en commerciële beoordeling nieuwbouw/ uitbreidingsvarianten